Risico en Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Om inzicht te krijgen in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie , is volgens de

Arbo-wet een Risico-Inventariesatie en -Evaluatie (RI&E) vereist. DATO-Carnas helpt bij het opstellen,

toetsen of beoordelen van het RI&E en het Plan van Aanpak, de basis van uw Arbo-beleid.

 

Door een deskundige van DATO-Carnas wordt uw bedrijf bezocht en worden aanwezige risico’s

opgeschreven. De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s,

tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien

van veiligheid, gezondheid en welzijn. Vastgesteld wordt wat de ernst van het risico is en op welke termijn

het aangepakt zou moeten worden. Dit alles wordt in een aanbeveling vastgelegd waarna de werkgever aan

de slag kan met het structureel aanpakken van de risico’s.

 

Ook worden criteria opgesteld voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke

verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

 

De ervaring leert dat veel bedrijven het Arbobeleid verder kunnen verbeteren. De RI&E is een eerste stap

in de goede richting. Naast het voldoen aan wettelijke verplichting, zit de winst in terugdringing van

ziekteverzuim en voorkoming van ongevallen.